blogerfa : ” قفس آهنین” جامعه مدرن

در dalwood مطلب ” قفس آهنین” جامعه مدرن مشاهده می کنید

فرهنگ امروز/ محمد زارع شیرین کندی

مدرنیته طبیعتاً الزامات و اقتضائات خاص خود را داشت که یکی از آنها پیدایی طبقه‌ای به اسم” کارگر” بود. وظیفه این طبقه کار کردن در مراکز صنعتی و کارخانجات تولیدی و تجاری و خدمت به سرمایه داران و صاحبان صنایع با کمترین اجر و مزد بود.  باید دانست که طبقه کارگر دوره مدرن دیگر است و کارگر و دهقان و کشاورز پیش از  دوره مدرن دیگر. کارگر صنعتی مدرن تحت نظام و قوانین سفت و سخت  و به تعبیر ماکس وبر” آهنین”  کار می کرد و از آن حس آزادی و رهایی و آرامش که کارگر و کشاورز پیش از دوره مدرن برخوردار بود کمترین بهره‌ای نداشت. کارگر صنعتی مدرن نه فقط جسم و بدنش بلکه روح و روانش نیز در قید قواعد و ضوابط مدرن قرار داشت، او حتی در گوشه ذهنش جایی برای آزادی و فراغت بال و آرامش خاطر نداشت. شاید به اعتباری بتوان گفت که توسعه و پیشرفت مدرن بدون” کارگر” و” مهندس” ممکن و میسر نمی‌شد.  “کارگر” و “مهندس” دو الگو و نمونه انسان عصر جدیدند . هر دو در حال اندازه‌گیری، محاسبه، مساحی و تغییر و دگرگونی زمین و زمان برای ایجاد محیطی متناسب و سازگار با خواست ها و نیازهای انسان جدید اند. در نظر ارنست یونگر،” کارگر” در دوره مدرن مفهومی فراتر از طبقه ای خاص که مطمح نظر مارکس بود، دارد، و انسان در چارچوب تکنولوژی مدرن صرفاً به مثابه” کارگر” می تواند متصور گردد. از منظر تکنولوژی مدرن، انسان در مقام فاعل خودبنیاد، جهان را “منبع ” انرژی برای سوخت و مواد کارخانجات و صنایع و ماشین آلات مدرن قلمداد می‌کند. انسان حتی از” منابع انسانی” سخن به میان می‌آورد، یعنی انسان ها  نیز منبعی برای استفاده از نیرو و توان شان در جهت مصارف تکنولوژیک هستند.

یونگر چنین انسانی را” کارگر” می نامد و کار او را در” گشتالت تکنیک” معنادار می یابد و ارزیابی می کند. یونگر در همین ارتباط  مفهوم “سلطه” و “نیست انگاری” را نیز به کار می برد. شخصیت  “فاوست” در اثر مشهور گوته شبیه ترین شخصیت به “کارگر” مورد نظر یونگر است. “فاوست” نیز الگوی انسان مدرن است و شاید بتوان گفت” فاوست” گوته همان” کارگر” یونگر است. فاوست روحش را تسلیم شیطان می کند تا مانند خدای آفریننده همه چیز را از نو بیافریند. فاوست روحش را به شیطان می فروشد تا خدایی دیگر باشد و زمین و آسمانها را تسخیر و تصرف کند و مالک و صاحب آن ها باشد. فاوست، این مثال و قهرمان انسان مدرن ، ادعای خدایی می کند و خدای مسیحیت را کنار می گذارد تا خود “عمل” کند و خود” خلق” کند . او خود را مجهز به روش و تکنیک می کند تا استکبار و انانیت را به اوج برساند. فاوست زمین و اقیانوس و دریا و صحرا و حجر و شجر را مهار و دگرگون می کند، و راه ها و بندرها و کانال ها و سدهایی بزرگ می سازد. او شاخص و سرمشق توسعه در دنیای مدرن است. در یک کلمه، او جهان را تغییر می‌دهد. او برای رسیدن به اهداف خویش استفاده از هر وسیله ای را مباح می داند. در کار توسعه فاوست، کلبه محقر و سنتی زوجی پیر و مهمان نواز و مهربان و بخشنده در کنار ساحل نیز در امان نمی ماند. کلبه آن زوج پیر سد راه توسعه و پیشرفت فاوست است. فاوست به مردان نیرومندش دستور می‌دهد که آن کلبه باید از سر راه برداشته شود تا محیطی هم سان و یکدست و مدرن آفریده شود. این شیوه غیرمستقیم جنایت و شر را مارشال برمن ” شیوه مشخصا مدرن شر و جنایت “می‌خواند. علی الظاهر در همه جای جهان،  به گفته برمن ، “اجرای طرح ها و برنامه های منظم برای توسعه سریع عموماً به معنای سرکوب منظم توده ها بوده است… کار کشیدن از توده ها تا حد مرگ است – به قول فاوست” خون قربانیان جاری بود/ فریادهای شکنجه تن شب را می درید”.

در غرب،  متفکران سرشناس و برجسته دیگری نیز به این نکته تفطن جسته و تفوه کرده‌اند. ماکس وبر نظام اقتصادی جامعه سرمایه داری مدرن را” قفس آهنین”ی می بیند که ماهیت و شیوه زندگی انسانها را تعیین می‌کند. اشینگلر از “تمدن فاوستی” غرب سخن می گوید. مارکس، بنا به گزارش مارشال برمن، کارگران صنعتی را “انسان های جدید الولاده” نامید که” مانند ماشین آلات جدید آفریده دوران مدرن هستند” . او از ظالمانه بودن روابط طبقاتی در جامعه سرمایه‌داری سخن گفت و تصریح کرد که در درون آن بسا کودکان هفت  ساله وجود دارد که پانزده  ساعت کار می‌کنند و بسا دختران که بعد از یک شبانه روز کار بی وقفه جان می سپارند تا پیچ و مهره های نظام ستمگر سرمایه داری مستحکم باشد. مارکس کارگران را به امید دست یافتن به جامعه بی طبقه،  به انقلاب بر ضد سرمایه داری فرامی‌خواند. از دیدگاه مارکس ، در جامعه بی طبقه هر انسانی می تواند قوا، استعدادها ، قابلیت ها ، علایق و خواست های خویش را بدون هیچ مانع و رادعی متحقق سازد. اما انتظار و آرزوی مارکس هیچگاه جامه عمل نپوشید و شاید تحقق اش در زمانه مدرن ممکن نباشد. زیرا دیدیم که در بلوک شرق کمونیست مسابقه توسعه و رقابت تسلیحاتی کمتر از بلوک غرب سرمایه‌داری نبود. میلیونها دهقان و صدها هزار کارگر در طی سال های حکومت استالین، با انگیزه توسعه،  در روسیه قتل عام شدند. پس، از این حیث  فرقی میان کمونیسم و آمریکائیسم و نازیسم و فاشیسم وجود ندارد.

با دور شدن تدریجی از انقلاب  ۵۷ علی الخصوص با پایان یافتن جنگ در سال ۱۳۶۷ ، سازندگی و بازسازی کشور آهسته آهسته ذهن ها را به سمت مفهوم توسعه متوجه کرد. دولت سازندگی تحت نظر و راهنمایی اقتصاددانان لیبرال و معتقد به بازار آزاد، دولتی کاملا اقتصاد انگار، توسعه محور، تکنوکرات و بروکرات و در یک کلمه متجدد( مدرن) بود . اما تک ساحتی بودن این توسعه و توجه صرف به آن به اقتصاد و عمران و صنعت به زودی معلوم و عیان گشت. زیرا ابعاد دیگر توسعه مانند حوزه فرهنگ، سیاست، هنر ، کار و خانواده تا حد زیادی مغفول واقع گشته بود. اما مهم‌ترین امر در این توسعه نامتوازن و نامتناسب، بی توجهی به طبقات تهیدست و قشرهای  فقیر و آسیب پذیر و بروز نارضایتی ها و اعتراض ها از سوی آنان است. علی الظاهر بی توجهی های مکرر و در پی آن بروز اعتراض ها، خشم ها و شورش ها از پیامدهای ناخواسته یا خواسته همه توسعه های مدرن است. توسعه در همه جای جهان عملی متجددانه( مدرن) است.  توسعه در همه جای جهان مدرنیزاسیون است. توسعه در هیچ نقطه ای از جهان عملی مانند اعمال پیش از مدرنیته غربی نمی تواند باشد . به دیگر سخن ، توسعه در همه جای جهان اندیشه و عملی” فاوستی” است، و این اندیشه و عمل پیش از مدرنیته غربی وجود نداشته است. اندیشه و عمل فاوستی طبیعتاً به نابودی حلبی آبادها، کوخ نشینی ها، حاشیه نشینی ها و چادرنشینی های فقرا و مساکین خواهد انجامید و فقر و بیچارگی و فلاکت را تشدید خواهد کرد. توسعه مدرن در همه جای جهان دوروی دارد : روی علم و تخصص و روی استثمار و استعمار،  روی آزادی و روی سلطه، روی ارباب و صاحب کارخانه (بورژوا) و روی عمله و مستخدم کارخانه (کارگر).

اما نکته اصلی و مهم این بحث کوتاه آن است که باید اذعان کرد که در جامعه ما توسعه بر اثر همان روند شتابان و نامتوازن هیچگاه به مرحله حقیقی توسعه یافتگی در جهان نرسید . در وضع کنونی توسعه نیافتگی ، وضع طبقات پایین و نیازمند بسی بدتر از وضع همان طبقات در جوامع توسعه یافته است. دست‌کم در جامعه‌های توسعه یافته، کارگران و فقیران و زحمتکشان  وضع و تکلیفی تا حدودی مشخص دارند اما در جامعه توسعه نیافته جایگاه و تکلیف آنان چندان مشخص و روشن نیست  . زیرا هر آن ممکن است همه چیز تغییر کند، بیکار شوند، بازخرید شوند، اخراج شوند یا بازنشسته شوند. این به سبب ضعف، عجز، بی ثباتی و فقدان معیارها و قوانین محکم اقتصادی است. در جامعه توسعه‌نیافته هیچ چیز در جای خودش نیست. همچنانکه وضع و جایگاه علم و تخصص و تکنولوژی و دانشگاه و صنعت و پژوهشگر در جامعه توسعه نیافته نامعلوم است، وضع و موضع بیشتر قشرهای فرودست نیز همین طور است. در این جامعه کسی و چیزی در حیطه و حوزه کارکرد خویش قرار ندارد. قشرهای پایین جامعه نیز مانند سایر طبقات و طیف‌های مختلف اجتماعی در عرصه و پهنه خاص خویش کار و عمل نمی‌کنند و مثل بقیه سردرگم و سرگردان اند . امروز از اینجا به آنجا می‌روند و فردا از آنجا به جایی دیگر. شاید بتوان گفت که ظلم و بیداد و مصیبت و اختناق در جامعه توسعه نیافته بسیار بیشتر از جامعه توسعه یافته است. افق جامعه توسعه نیافته برای همه قشرهای اجتماعی تیره و تاریک است ، و آینده چندان روشن و نوید بخش و امیدآفرین نیست . از همین‌ روی، روح ها خسته و افسرده اند.

ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال

blogerfa : جمع‌بندی روز: چهارشنبه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۹

در dalwood مطلب جمع‌بندی روز: چهارشنبه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ مشاهده می کنید

روزی نیست که در دنیای دانش و تکنولوژی اتفاق تازه ای رخ ندهد و ما نیز در دیجیاتو همواره در تلاش و تکاپو هستیم تا تمامی جزئیات این دست از رویدادها را به سمع و نظر شما برسانیم. در طی …

The post جمع‌بندی روز: چهارشنبه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ appeared first on دیجیاتو.

ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال

blogerfa : رویداد عمق بلاک‌چین ۲ بهمن ۹۹ به صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود

در dalwood مطلب رویداد عمق بلاک‌چین ۲ بهمن ۹۹ به صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود مشاهده می کنید

رویداد «عمق بلاک‌چین» با هدف آسان‌سازی فهم سازوکار فناوری بلاک‌چین و روشن‌سازی تبعات مثبت و منفی آن از منظر فنی، امنیت سایبری، روانشناسی و اجتماعی، در تاریخ ۲ بهمن ۹۹ برگزار می‌شود. در این رویداد که از ساعت ۱۵ تا   18پنجشنبه آینده به صورت حضوری و آنلاین برگزار خواهد شد متخصصان حوزه مختلف در رابطه با فناوری بلاک‌چین سخنرانی می‌کنند.

بلاک‌چین اصطلاح و فناوری جدیدی است که در چند سال گذشته با جا افتادن رمزارزها راه خود را به ادبیات حوزه فناوری جهان باز کرده است. در ابتدا که شناخت صحیح و کاملی از بلاک‌چین برای عموم مردم و مسئولان وجود نداشت، شاهد اظهار نظرهایی برای برطرف کردن مشکلات ریز و درشت با استفاده از بلاک‌چین بودیم و از دانش کم مخاطبان در این حوزه برای رسیدن به مقاصد مختلف بهره‌برداری می‌شد. این موضوع هرچند کمتر ولی هنوز هم مشاهده می‌شود و آنطور که باید آشنایی با این فناوری برای عموم مردم اتفاق نیفتاده است. از این رو ضروری است که در رابطه با ظرفیت‌های بلاک‌چین بیش از پیش به زبان ساده سخن گفت.

رویداد عمق بلاک‌چین

در رویداد عمق «بلاک‌چین» به زبان ساده به سوالات زیر پاسخ داده خواهد شد:

  • بلاک‌چین چیست؟
  • نقش فناوری بلاک‌چین در رمزارزها چیست؟
  • ظرفیت بلاک‌چین محدود به استفاده در حوزه رمزارزهاست؟
  • بلاک‌چین چه نقشی در امنیت سایبری دارد؟
  • بلاک‌چین چگونه به حفاظت از حق کپی رایت آثار هنری و فرهنگی کمک می‌کند؟
  • چگونه می‌توان بر اثرات روانی تبلیغات سو مرتبط با فناوری بلاک‌چین غلبه کرد؟
  • بلاک چین چگونه از انتشار فیک‌نیوز جلوگیری می‌کند؟
  • بلاک‌چین توسعه نسل جدید وب‌سایت‌ها را متحول خواهد کرد؟

سخنرانان زیر در بخش‌های مختلف رویداد عمق بلاک‌چین به سوالات فوق پاسخ خواهند داد:

مکانیزم بلاک‌چین

علی خوش‌خلق، کارشناس سامانه‌های نهفته، زهرا نیکوعقیده، کارشناس تحقیق و توسعه و بهزاد قاسمی، کارشناس امنیت سایبری در رابطه با پیاده سازی یک شبکه بلاکچین در رویداد سخنرانی خواهند داشت.

در قدرت بی‌نهایت بلاک‌چین

در بخش قدرت بی‌نهایت بلاک‌چین سجاد عمرانی و کیانا شعبانی که طراح و گرافیست هستند در رابطه با حق کپی‌رایت در بلاک‌چین سخن خواهند گفت. محمد امین ناطقیان، فعال حوزه رسانه نیز در رابطه با جلوگیری از انتشار فیک نیوز صحبت خواهد کرد. زهرا نیکوعقیده، کارشناس تولید محتوا درباره بررسی تاثیر اجتماعی بلاکچین و پژوهش سخنران دیگر این بخش رویداد عمق بلاک‌چین است که در رابطه با موضوع بلاک‌چین و تولید محتوا سخنرانی خواهد کرد.

دنیای رمزارزها

بهزاد قاسمی، کارشناس امنیت سایبری و زهرا نیکوعقیده، کارشناس تولید محتوا و پژوهش در رابطه با نقش بلاک‌چین در دنیا رمزارزها سخنرانانی خواهند داشت.

 بررسی بلاک‌چین از دیدگاه روانشناسی

دکتر محمد کریمی، روانکاو و روانشناس بالینی سخنران بخش بررسی بلاک‌چین از منظر روانشناسی رویداد عمق بلاک‌چین است که تلاش خواهد کرد افراد حاضر در رویداد را در برابر عواقب روانی سواستفاده‌ها از این فناوری ایمن کند.

امنیت بلاک‌چین و امنیت سایبری

بهزاد قاسمی، کارشناس امنیت سایبری و و علی خوش‌خلق، کارشناس سامانه‌های نهفته در رابطه با نقش بلاک‌چین در بالا بردن امنیت سایبری سخنرانی و امنیت سایبری را از این منظر آسیب‌شناسی خواهند کرد.

 وب 3

بهزاد قاسمی، کارشناس امنیت سایبری و سید امیرمحمد حسینی، کارشناس حوزه وب در بخش وب ۳ در رابطه با آینده وب و نسل جدید وب‌سایت‌ها که بر بستر بلاک‌چین توسعه داده می‌شوند سخنرانی خواهند کرد.

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با رویداد عمق‌بلاک‌چین اینجا کلیک کنید

The post رویداد عمق بلاک‌چین ۲ بهمن ۹۹ به صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود appeared first on ITIRAN | آی تی ایران.

ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال

blogerfa : رویای دلار ارزان محقق می‌شود؟ /آیا احضار وزیر ارتباطات به دادگاه رسانه قانونی است؟ /علت پایین آمدن مشارکت مردم در انتخابات از نگاه رسالت

در dalwood مطلب رویای دلار ارزان محقق می‌شود؟ /آیا احضار وزیر ارتباطات به دادگاه رسانه قانونی است؟ /علت پایین آمدن مشارکت مردم در انتخابات از نگاه رسالت مشاهده می کنید

اقتصاد و جامعه، گروگان دعوا‌های سیاسی، مناظره غیرمستقیم ظریف – بلینکن، آغاز دوره پساترامپ، قیمت موادغذایی در بازار چه زمانی کاهش می‌یابد؟!، آغاز واکسیناسیون کرونا در کشور قبل از ۲۲ بهمن، انتقادشدید روحانی از بودجه نویسی و تغییرات بودجه در مجلس، رونمایی رسمی از نقشه برجامی بایدن، جنجال نرم افزار‌های نظارتی بورس و استنطاقِ وزیر جوان از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال

blogerfa : سقوط یک بالگرد نظامی در نیویورک/ سه نفر کشته شدند

در dalwood مطلب سقوط یک بالگرد نظامی در نیویورک/ سه نفر کشته شدند مشاهده می کنید
منابع خبری آمریکا از سقوط یک فروند بالگرد نظامی در ایالت نیویورک و کشته شدن سه نفر خبر دادند.
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال

blogerfa : ویروس کرونا؛ تایید یا رد شاخص توسعه انسانی

در dalwood مطلب ویروس کرونا؛ تایید یا رد شاخص توسعه انسانی مشاهده می کنید

فرهنگ امروز/ محمدجواد نصراصفهانی

با گذشت یک سال از ظهور ویروس کرونا در ووهان چین، در حال حاضر و با درنوردیدن تمامی مرزهای آبی و خاکی کره زمین توسط این ویروس عالمگیر، اثرات منفی آن بر بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی- بهداشتی تمامی کشورهای جهان به نمایش گذاشته شده است. همه‌گیری این ویروس به‌رغم تمام مشکلاتی که برای انسان‌ها به‌ همراه آورد، تبدیل به محکی برای سنجش ساختار درونی کشورها اعم از جامعه مدنی و حکومت، در مواجهه با این ویروس شد. بنابراین بررسی ابعاد مختلف این پدیده برای مواجهه صحیح با بحران‌های مشابه و حتی پیچیده‌تر و شدیدتر از بحران فعلی در آینده، ضروری است. ضرورت این بررسی هنگامی‌ واضح‌تر می‌شود که به مقایسه ویروس کرونا جدید (کووید ۱۹) با ویروس‌های قبلی این سلسله از کرونا ویروس‌ها یعنی سارس (در سال ۲۰۰۲ میلادی) و مِرس (در سال ۲۰۱۲ میلادی) از نقطه‌نظر همه‌گیری، وسعت و میزان ابتلا به آن پرداخته ‌شود. به همین منظور، در این مقاله و به‌رغم اینکه آمار ارایه‌شده توسط هر کشوری به عوامل زیاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بستگی داشته و در کشورهایی که از نظر سیاسی بسته و همه مسائل کنترل می‌شوند همچون چین و کره شمالی، نمی‌توان به این آمارها خیلی اعتماد کرد، سعی شده با بررسی آماریِ تعداد مبتلایان، فوت‌شدگان و بهبودیافتگان در ۱۵ کشور نخست، ۱۵ کشور آخر و کشور ایران، براساس رده‌بندی کشورها از نظر شاخص توسعه انسانی به تاثیر کیفیت توسعه انسانی در این کشورها در مواجهه با ویروس کرونا پرداخت.
بررسی آماری کشورهای درگیر با ویروس کرونا
براساس آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت، تا تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۹، تمامی کشورهای جهان در بحران ویروس کرونا درگیر شده‌اند.‌ تا این تاریخ، از جمعیت ۷۸۳۶۰۰۰۰۰۰ نفری جهان، تعداد ۸۷۷۴۵۳۴۹ نفر، معادل ۱۲/۱ درصد جمعیت جهان، به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. از این تعداد، ۱۸۹۳۴۹۰ نفر، معادل ۰۲/۰ درصد جمعیت جهان و ۱۶/۲ درصد جمعیت مبتلایان به ویروس کرونا، فوت شده و ۶۳۲۱۳۹۱۲ نفر، معادل ۸۱/۰ درصد جمعیت جهان و ۰۴/۷۲ درصد مبتلایان به ویروس کرونا بهبود یافته‌اند. در جدول ۱ رده‌بندی کشورها براساس رتبه شاخص توسعه انسانی آنها آمده است. در ستون شماره (۱): رتبه جهانی کشور از نظر جمعیت، ستون شماره (۲): رتبه جهانی کشور از نظر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا نسبت به تعداد جهانی آن، ستون شماره (۳): رتبه جهانی کشور از نظر تعداد بهبودی مبتلایان به ویروس کرونا نسبت به تعداد جهانی مبتلایان و ستون شماره (۴): رتبه جهانی کشور از نظر تعداد مرگ مبتلایان به ویروس کرونا نسبت به تعداد جهانی مرگ مبتلایان آمده است. رتبه‌های تکراری شاخص توسعه انسانی به ‌دلیل امتیاز یکسان دو یا سه کشور ظاهر شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود شاخص توسعه انسانی تنها برای ۱۸۹ کشور ولی آمار ویروس کرونا در بین تمامی ۲۲۰ کشور جهان درگیر مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین ستون‌هایی که با شماره ۱ تا ۴ در جدول ۱ آمده‌اند می‌تواند بین ۱ تا ۲۲۰ باشد.
بررسی آماری ۱۵ کشور نخست از نظر شاخص توسعه انسانی
در بین ۱۵ کشور نخست از نظر رتبه‌بندی شاخص توسعه انسانی یعنی از نروژ تا نیوزیلند، بیشترین ابتلا به ویروس کرونا به ترتیب مربوط به انگلستان، آلمان و هلند و کمترین ابتلا به ویروس کرونا به ترتیب مربوط به نیوزیلند، ایسلند و هنگ‌کنگ است. در بین این کشورها بیشترین بهبودی به ترتیب مربوط به آلمان، انگلستان و سوییس و کمترین بهبودی به ترتیب مربوط به نیوزیلند، ایسلند و هنگ‌کنگ است. لازم به ذکر است آمار میزان بهبودی در مورد کشورهای سوئد و هلند مشخص نیست. در بین این کشورها بیشترین مرگ به ترتیب مربوط به انگلستان، آلمان و هلند و کمترین مرگ به ترتیب مربوط به هنگ‌کنگ، نیوزیلند و ایسلند است. براساس این آمار کشور آلمان که آزمایش‌های غربالگری زیادی را در مورد جمعیت کشور انجام دادند، در مقایسه با کشور انگلستان که فقط افراد بدحال مشکوک به کرونا آزمایش شده‌اند، مرگ‌ومیر کمتری داشته‌ است. به منظور بررسی دقیق‌تر این آمار، میزان بهبودی و مرگ هر کشور به نسبت مبتلایان همان کشور مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل در جدول ۲ لیست شدند. در ستون شماره (۱): رتبه جهانی کشور از نظر تعداد بهبودی مبتلایان به ویروس کرونا نسبت به تعداد مبتلایان همان کشور و در ستون شماره (۲): رتبه جهانی کشور از نظر تعداد مرگ مبتلایان به ویروس کرونا نسبت به تعداد مبتلایان همان کشور آورده شده است. براساس این آمار، در بین ۱۵ کشور نخست از نقطه‌نظر شاخص توسعه انسانی بیشترین بهبودی به ترتیب مربوط به سنگاپور، ایسلند و نیوزیلند و کمترین بهبودی به ترتیب مربوط به بلژیک، ایرلند و انگلستان است. در بین این کشورها بیشترین مرگ به ترتیب مربوط به استرالیا، بلژیک و انگلستان و کمترین مرگ به ترتیب مربوط به سنگاپور، ایسلند و دانمارک است.
بررسی آماری ۱۵ کشور آخر از نظر شاخص توسعه انسانی
در بین ۱۵ کشور آخر از نظر رتبه‌بندی شاخص توسعه انسانی یعنی از نیجر تا جمهوری خلق کنگو، بیشترین ابتلا به ویروس کرونا به ترتیب مربوط به بروندی، اریتره و لیبریا و کمترین ابتلا به ویروس کرونا به ترتیب مربوط به موزامبیک، جمهوری خلق کنگو و گینه است. در بین این کشورها بیشترین بهبودی به ترتیب مربوط به موزامبیک، جمهوری خلق کنگو و گینه و کمترین بهبودی به ترتیب مربوط اریتره، بروندی و یمن است. در بین این کشورها بیشترین مرگ به ترتیب مربوط به لیبریا، موزامبیک و بورکینافاسو و کمترین مرگ به ترتیب مربوط به بروندی، سیرالئون و یمن است. در این بخش نیز به منظور بررسی دقیق‌تر این آمار، میزان بهبودی و مرگ هر کشور به نسبت مبتلایان همان کشور مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل در جدول ۲ لیست شدند. براساس این آمار، در بین ۱۵ کشور آخر از نقطه‌نظر شاخص توسعه انسانی بیشترین بهبودی به ترتیب مربوط به آفریقای مرکزی، گینه بیسائو و گینه و کمترین بهبودی به ترتیب مربوط به اریتره، نیجر و یمن است. در بین این کشورها بیشترین مرگ به ترتیب مربوط به یمن، لیبریا و چاد و کمترین مرگ به ترتیب مربوط به اریتره، بروندی و گینه است.
جمع‌بندی
در بین تمامی کشورهای جهان بالاترین میزان مرگ نسبت به مبتلایان هر کشور به ترتیب متعلق به یمن، صحرای غربی و مکزیک که به ترتیب از هر ۱۰۰۰ نفر مبتلا، ۲۹۰، ۱۰۰ و ۸۸ نفر می‌میرند. این آمار در بین ۱۵ کشور آخر از نقطه‌نظر شاخص توسعه انسانی مربوط به یمن، لیبریا و چاد که به ترتیب از هر ۱۰۰۰ نفر مبتلا، ۲۹۰، ۴۷ و ۴۵ نفر می‌میرند. در بین ۱۵ کشور نخست از نقطه‌نظر شاخص توسعه انسانی این آمار مربوط به استرالیا، بلژیک و انگلستان است که به ترتیب از هر ۱۰۰۰ نفر ۳۲، ۳۰ و ۲۷ نفر می‌میرند. لازم به ذکر است میانگین جهانی ۲۲ نفر از هر ۱۰۰۰ نفر مبتلا است. در بین تمامی کشورهای جهان بالاترین میزان بهبودی نسبت به مبتلایان هر کشور به ترتیب متعلق به ماکائو، جزایر مارشال و ساموآ با ۱۰۰ درصد بهبودی است. این آمار در بین ۱۵ کشور آخر از نقطه‌نظر شاخص توسعه انسانی مربوط به آفریقای مرکزی، گینه بیسائو و گینه است که به ترتیب از هر ۱۰۰۰ نفر مبتلا، ۹۸۳، ۹۷۷ و ۹۵۳ نفر بهبودی خود را به دست می‌آورند. در بین ۱۵ کشور نخست از نقطه نظر شاخص توسعه انسانی این آمار مربوط به سنگاپور، ایسلند و نیوزیلند است که به ترتیب از هر ۱۰۰۰ نفر ۹۹۵، ۹۷۳ و ۹۶۰ نفر بهبودی خود را به دست می‌آورند. لازم به ذکر است میانگین جهانی ۷۲۰ نفر از هر ۱۰۰۰ نفر مبتلا است.افزون بر تفاوت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورها در تهیه آمار، عواملی همچون تفاوت در سیستم‌های بهداشتی و درمانی کشورها همچون وجود دستگاه‌های تنفس مصنوعی (ونتیلاتور) برای حمایت از بیماران تنفسی و پیش از همه‌گیری کرونا، کیفیت کیت‌های آزمایشی و ثبت آنها، قانونمداری و مقرراتی بودن کشورها، عدم یک توافق بین‌المللی برای ثبت ابتلا، مرگ و بهبودی بر اثر کرونا و … همگی در تشکیک در صحت و سقم این رده‌بندی‌ها موثر است. آمارها نشان می‌دهد به رغم انتظار، قاره آفریقا، نسبت به قاره اروپا، امریکا و آسیا با شمار کمتر مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا مواجه است. دلیل این امر را می‌توان در این موارد دانست: در حالی‌که بسیاری از کشورهای دنیا، از جمله کشورهای غربی پس از اطلاع از همه‌گیری ویروس کرونا، اقدامات موثری انجام ندادند، بیشتر دولت‌های کشورهای آفریقایی برای حفاظت از جان مردم خود، این موضوع را جدی گرفتند و به محض مشاهده اولین موارد ابتلا مرزهای خود را بسته، پروازها را لغو و قرنطینه مکان‌های آلوده را شروع کردند. در تمام کشورهای آفریقایی به محض اطلاع‌رسانی سازمان جهانی بهداشت در مورد بیماری ویروس کرونا و حتی پیش از گزارش اولین مورد ابتلا در قاره آفریقا، برنامه‌ای جامع در سطح قاره‌ای و منطقه‌ای برای مقابله با ویروس کرونا، تدوین کردند. افزون بر این، تراکم جمعیتی پایین کشورهای آفریقایی، تردد کمتر مردم این مناطق نسبت به سایر کشورها، ساختار سنی جوان کشورهای آفریقایی، نژاد مقاوم‌تر آنها نسبت به سایر دنیا از دیگر مواردی هستند که به کنترل بهتر شیوع ویروس کرونا در بین کشورهای آفریقایی کمک کرده است.
بررسی آماری کشور ایران
بر اساس آخرین رده‌بندی کشورها بر مبنای شاخص توسعه انسانی، کشور ایران با کسب امتیاز ۷۸۳/۰ و بهبود ۶/۰ درصدی آن نسبت به سال قبل، از رتبه ۷۱ در سال ۲۰۱۹ به رتبه۷۰ ارتقا یافته است. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی در بحث همه‌گیری ویروس کرونا تا ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۹، ایران با داشتن ۰۸/۱ درصد جمعیت جهان، به عنوان ۱۸ اُمین کشور پر جمعیت جهان است. از این جمعیت، ۱۲۶۱۹۰۳ نفر، معادل ۴۴/۱ درصد از کل مبتلایان جهان، به عنوان ۱۵اُمین کشور جهان از نظر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا شناخته شده است. این میزان بیش از میانگین جهانی، ۱۲/۱ درصد کل جمعیت جهان، است. در بین این تعداد مبتلا، متاسفانه ۵۵۸۳۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. این تعداد مرگ‌ومیر بر اثر ویروس کرونا معادل ۴۲/۴ درصد از کل مبتلایان کشور (رتبه ۱۴ جهانی) و معادل ۲۴/۱ درصد از مرگ و میرجهانی (رتبه ۱۷ جهانی) است. این میزان بیش از دو برابر میانگین جهانی، ۱۶/۲ درصد مرگ افراد مبتلا است. در این میان، ۱۰۴۰۵۲۱ نفر بهبودی خود را بازیافته‌اند. این میزان معادل ۴۶/۸۲ درصد از کل مبتلایان کشور (رتبه ۱۱۹ جهانی) و معادل ۶۵/۱ درصد از بهبودیافتگان جهانی (رتبه ۱۳ جهانی) است. این میزان بیش از میانگین جهانی، ۰۴/۷۲ درصد بهبودی افراد مبتلا است.
جمع‌بندی
به‌رغم بالاتر بودن میزان بهبودی مبتلایان به ویروس کرونا نسبت به میانگین جهانی، ولی بالاتر بودن میزان ابتلا و مرگ‌ومیر بر اثر ویروس کرونا نسبت به میانگین جهانی در کشور ایران، قابل توجه و بررسی است. هنگامی که کشور ما با بحران ویروس کرونا مواجه شد، رکود اقتصادی، تورم بالا، کاهش درآمد واقعی مردم و تحریم‌های بین‌المللی منجر به افزایش تعداد خانوارهای زیر خط فقر شده بود. در چنین شرایطی، جامعه از یک سو با کاهش سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و درمان و از سوی دیگر نبود منابع مالی کافی برای حمایت از شاغلان بخش‌های رسمی-غیررسمی و دولتی- خصوصی مواجه شد. طبیعتا در چنین شرایطی وضعیت زندگی برای فرودستان و گروه‌های آسیب‌پذیر دشوارتر شده و بیش از سایرین در معرض خطر ابتلا و مرگ بر اثر ویروس کرونا قرار داد. در کنار این تلخی‌ها، بحران ناشی از ویروس کرونا توانست با بهبود روابط بخش‌های مختلف جامعه، روحیه همدلی و همراهی را افزایش و همبستگی اجتماعی را تقویت کند. این تجربه را می‌توان به عنوان الگویی برای حل سایر مشکلات کشور از آلودگی هوا تا فساد شبکه بانکی انتخاب کرد.
دولت به عنوان متولی فرهنگ و بهداشت کشور، باید علاوه بر اینکه درصدد مبارزه و مهار بحران ویروس کرونا باشد، نگاهی جدی به شرایط کشور بعد از حل بحران کرونا داشته باشد و از همین امروز برای درمان روحی-روانی جامعه در ماه‌های آتی برنامه‌های لازم را تدوین و نحوه اجرای آنها را مشخص کند. در غیر این‌ صورت در آینده با بحران‌های جدید اجتماعی ناشی از آسیب‌های روحی-روانی افراد مواجه خواهیم شد.
سخن آخر
در دوران بحران ویروس کرونا، کشورها با تغییر اولویت‌ها تلاش کردند این ویروس را از کشور خویش بیرون کنند و سلامتی شهروندان‌شان را برقرار سازند. پذیرفتند که تا زمان کشف واکسن و داروی موثر، زدن ماسک و حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی، حتی اگر معضلاتی برای اقتصاد کشورشان داشته باشد، بهترین و کارآمدترین روش برای مهار و کنترل ویروس کروناست. شیوع ویروس کرونا توانست با افزایش خرد جمعی انسان‌ها و بهبود همبستگی بین آنها، همه انسان‌ها را صرف‌نظر از زبان، نژاد و ملیت همانند اعضای یک پیکر در کنار یکدیگر قرار دهد. با وجود این قضاوت در ابعاد مختلف این دوران را بهتر است به آینده موکول کرد. بحث توسعه انسانی نیز طبیعتا از این قاعده مستثنا نبوده و به‌رغم تایید بر کیفیت سیاستگذاری و راهبردهای چند بعدی توسعه انسانی بهتر است تا زمان ارایه گزارش توسعه انسانی ۲۰۲۱، که بر مبنای آمارهای سال ۲۰۲۰ تهیه می‌شود، صبر کرد.

ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال

blogerfa : اسپیس ایکس رکورد استفاده مجدد از راکت فالکون ۹ را می‌شکند

در dalwood مطلب اسپیس ایکس رکورد استفاده مجدد از راکت فالکون ۹ را می‌شکند مشاهده می کنید

اسپیس ایکس به استفاده مجدد از مرحله اول راکت فالکون ۹ ادامه می‌دهد و می‌خواهد چندین ساعت دیگر ۶۰ ماهواره استارلینک را توسط بوستر شمار ۱۰۵۱ روانه فضا کند. این اقدام یک رکورد محسوب می‌شود و کمپانی تحت مدیریت ایلان …

The post اسپیس ایکس رکورد استفاده مجدد از راکت فالکون ۹ را می‌شکند appeared first on دیجیاتو.

ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال

blogerfa : آثار مثبت حذف ترامپ از توییتر

در dalwood مطلب آثار مثبت حذف ترامپ از توییتر مشاهده می کنید

پس از اعتراضات ۶ ژانویه و تسخیر ساختمان کنگره آمریکا توسط مردم، توییتر حساب کاربری دونالد ترامپ را برای همیشه مسدود کرد. اما این اعتراضات تنها دلیل حذف حساب کاربری او نبود چرا که توییت‌های بعدی ترامپ در تضاد کامل با خط و مشی توییتر محسوب می‌شد.

حالا تقریباً دو هفته پس از ممنوعیت حساب توییتر ترامپ، در حال حاضر تغییراتی در میزان اطلاعات نادرست در توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است.

طبق تحقیقات جدید پلتفرم Zignal درسانفرانسیسکو، توییت‌های مربوط به تقلب در انتخابات یک هفته بعد از توقف حساب کاربری ترامپ از ۲.۵ میلیون به ۶۸۸ هزار توییت کاهش یافته‌است.

به عبارت دیگر اخراج ترامپ از توییتر منجر به کاهش ۷۰ درصدی بحث در مورد تقلب انتخابات آمریکا شده‌است. این رقم قابل توجهی است و این استدلال را تقویت می‌کند که ترامپ تا حد زیادی مسئول گسترش اطلاعات نادرست در انتخابات بوده و یکی از دلایل اصلی هجوم مردم به ساختمان کنگره است.

توییتر در خصوص تصمیم خود برای حذف ترامپ توضیح داد: پس از بررسی دقیق توییت‌های اخیر ترامپ و محتویات تولید شده راجع به این توییت‌ها، ما حساب کاربری او را جهت جلوگیری از تحریک بیشتر مردم به خشونت برای همیشه مسدود کردیم.

به نظر می‌رسد علت اصلی این تشویق و تحریک به خشونت در توییت‌های ترامپ ناشی از این است که آن‌ها تصور می‌کنند در انتخابات تقلب شده و پیروزی بایدن به علت تقلب گسترده رای دهندگان است. اگرچه این ادعا فاقد هرگونه شواهد و مدارک است و تیم حقوقی ترامپ هر پرونده حقوقی را در این مورد باخته‌است. اما توییت‌های ترامپ احتمال توطئه را تقویت و از آن بعنوان یک پایگاه برای بسیج مردم استفاده کرد تا بتواند امور را به دست بگیرد. به طور خلاصه، اعتیاد ترامپ به انتشار اطلاعات نادرست دلیل اصلی تحولات تکان دهنده‌ای است که اوایل ماه جاری دیدیم.

مرتبط: تیک‌تاک ویدیوهای سخرانی ترامپ را حذف می‌کند

توئیتر تنها پلتفرمی نیست که ترامپ را از پلتفرم خود اخراج کرده است. فیس بوک و اینستاگرام هم یک روز پس از این اتفاق، حساب کاربری او را به طور موقت مسدود کردند.

در این خصوصی مارک زاکربرگ گفت: «در طول چند سال گذشته، ما به ترامپ اجازه داده‌ایم که از پلتفرم ما مطابق با قوانین ما استفاده کند، در مواردی پست‌های او به دلیل نقض سیاست‌های ما حذف یا برچسب گذاری شد. ما این کار را انجام دادیم زیرا معتقدیم که مردم حق دسترسی گسترده به سخنرانی‌های سیاسی، حتی سخنرانی‌های جنجالی را دارند. اما شرایط فعلی اساساً متفاوت است، استفاده از پلتفرم ما، جهت تحریک خشونت آمیزمردم علیه یک دولت منتخب دموکرات است.

ما اعتقاد داریم ادامه استفاده ازخدمات ما توسط رئیس جمهور در این مدت بسیار خطرناک است. بنابراین  به مدت نامحدود و حداقل برای دو هفته آینده تا زمانی که انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز انجام شود حساب‌های او را در فیس بوک و اینستاگرام مسدود کرده‌ایم.»

علاوه بر توییتر و فیس بوک، ترامپ در روزهای اخیر از یوتیوب، اسنپ چت، اسپاتیفای، توییچ، تیک تاک و شاپیفای نیز حذف شده‌است.

مترجم: الهه دمیرچی

The post آثار مثبت حذف ترامپ از توییتر appeared first on ITIRAN | آی تی ایران.

ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال

blogerfa : چرا بازسازی ویرانی های ترامپ در سیاست خارجی دشوار است!؟

در dalwood مطلب چرا بازسازی ویرانی های ترامپ در سیاست خارجی دشوار است!؟ مشاهده می کنید

روز گذشته مراسم تحلیف جو بایدن برگزار شد و ترامپ پس از کشمکش ها و مقاومت های فراوان از قدرت کنار رفت. با این حال، میراث ترامپ همچنان باقی است؛ به ویژه در عرصه سیاست خارجی که همچنان مباحث زیادی پیرامون آن از سوی محافل غربی مطرح می شود.
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال

blogerfa : مرکل: آغاز به کار بایدن و هریس، پیروزی دموکراسی است

در dalwood مطلب مرکل: آغاز به کار بایدن و هریس، پیروزی دموکراسی است مشاهده می کنید
صدر اعظم آلماندر توئیتی آغاز به کار رئیس جمهور جدید آمریکا و معاون او را تبریک گفت.
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال